• HOTLINE  02 / 905 - 5555 +380/322-465-075 Search
 • Your search results

  Инженер,Електрически контактни мрежи

  Full Time
  Benefits - Постоянен трудов договор; Работа в утвърдена фирма; Екип от доказани специалисти; Заплащането се договаря в зависимост от квалификацията на конкретния кандидат.
  Contract Type - Permament Labor Contract
  Working Hours - 09:00 - 17:30
  Work Type - Office
  Number of Employees - 1-2

  Website - ТРАНСГЕО

  -

  От своето създаване през 1992 г. и до сега ТРАНСГЕО ООД работи за развитието на железопътната инфраструктура в съответствие с актуалните изисквания към модерните железници. В екипа на дружеството работят високо квалифицирани специалисти, като извършваните дейности са в три основни направления:

  – Инвестиционно проектиране и консултантска дейност в железопътната инфраструктура;

  – Услуги в областта на геодезията и кадастъра;

  – Строителен надзор и оценка на съответствие в инвестиционните проекти.

   

  Изисквания и умения:

  •    висше образование (ОКС „Бакалавър“, ОКС „Магистър“) – „Електроенергетика и електрообзавеждане”, „Електротехника”;

  •    специализация „Електрически транспорт” е предимство;

  •    умение за работа с PC: отлично познаване и работа с MS Windows, MS Office, AutoCAD;

  •    готовност  да взима самостоятелни проектантски решения;

  •    готовност за разширяване на професионалните умения чрез обучение и самообучение;

  •    мотивация за работа, проява на отговорност и спазване на сроковете, отлични комуникативни умения, организираност, самоинициатива, умение за работа в екип;

  •    над 1 година трудов стаж по специалността (при липса на стаж – трудов договор със срок за изпитване);

  •    членство в КИИП е предимство;

  •    наличие на шофьорска книжка и умения за управление на МПС е предимство;

  •    езикови познания – английски език или немски език  е предимство.

   

  Задължения

  участва в проучванията и проектирането във всички фази на инвестиционния проект по част „Електрификация – Контактна мрежа”;
  обосновава взетите проектни решения. Следи за сроковете на изпълнение на съответния етап;
  следи и внедрява в проектите технически новости, съобразени с конкретните възможности за практическото им осъществяване;
  познава и прилага действащата нормативна уредба, отнасяща се до проектирането на част „Електрификация – Контактна мрежа”;
  познава материалите и детайлите и техните цени и предлага при необходимост замени;
  извършва взаимно съгласуване на проектните решения с останалите специалисти по части, участващи в проектирането;
  изготвя количествено-стойностни сметки;
  удостоверява извършването на крайния преглед на проекта с подпис върху него. Проектантът с пълна проектантска правоспособност удостоверява извършването на крайния преглед с подпис и личен печат върху проекта;
  защитава подготвената от него част на проекта пред специализиран експертен технически съвет при приемането на проектните решения;
  участва в периодичен и постоянен авторски надзор при изпълнение на строителството, като контролира качественото изпълнение на строителните и монтажните работи и при констатирани отклонения от проекта взема отношение съгласно нормативните актове.

  За кандидатстване моля изпратете актуална автобиография със снимка и информация за контакт на адрес office@transgeo-bg.com.

  Одобрените кандидати ще бъдат поканени на интервю.

  *При обработката на кандидатурите се спазват разпоредбите на закона за защита на личните данни.

  To apply for this job email your details to office@transgeo-bg.com

  Compare Listings