• ГОРЕЩА ЛИНИЯ  02 / 905 - 5555 +380/322-465-075 Търсене
 • Вашите резултати от търсенето

  Социално подпомагане

  Помощ за разселените от Украйна лица

  Ако имате статут на временна закрила можете да кандидатствате за отпускане на еднократна помощ.

  Помощта е в размер до 375 лв. и се отпуска на семейство (едночленно или с повече членове).

  Свържете се с дирекция „Социално подпомагане“ по адреса на пребиваване (напр. хотел). Адрес, телефон за връзка и имейл на дирекция „Социално подпомагане“ по местоживеене можете да намерите на следния линк:
  https://asp.government.bg/bg/kontakti/teritorialni-strukturi

  Трябва да представите за справка Регистрационна карта на чужденец с предоставена временна закрила, Вашият личен документ от държава по произход и Адресна карта на чужденец (издадена Ви от Дирекция „Миграция“ към Районното управление на Министерството на вътрешните работи или от хотела, в които пребивавате). Документите се представят за справка.
  Попълва се заявление, в което се декларират данни за Вас и членовете на семейството Ви.

  В срок до 27 дни след подаване на заявлението ще бъдете уведомен дали Ви е отпусната еднократната помощ.

  Отпусната помощ можете да получите в пощенски клон, обслужващ адреса, на който живеете, или по лична българска банкова сметка.

  Ако сте настанен в хотел и разходите за престоя Ви там се заплащат от българската държава, няма пречка да кандидатствате и за отпускане на еднократна социална помощ.

  За да можете да ползвате услугите на Агенцията за социално подпомагане Вие трябва да:

  • имате валиден документ за самоличност, издаден от българските власти
  • имате регистрация по настоящ адрес от общинската администрация в населеното място, в което сте се установили
  • да се обърнете към Дирекция "Социално подпомагане" по настоящия Ви адрес

  Категории 

  Трябва да имате предоставен статут на убежище, бежанец, хуманитарен статут, временна закрила, разрешение за дългосрочно или постоянно пребиваване в Република България.

  Ако имате двойно гражданство, едно от които е българско, можете да ползвате правата си на социална закрила като българските граждани!

  Къде трябва да потърсите социална помощ?

  Дирекция "Социално подпомагане". 

  Адрес, телефон за връзка и електронна поща на Дирекция "Социално подпомагане" по настоящия Ви адрес можете да намерите на следния линк: https://asp.government.bg/bg/kontakti/teritorialni-strukturi

  Социални помощи 

  Достъп до социални помощи:

  В дирекция "Социално подпомагане" по настоящ адрес трябва да подадете заявление-декларация за преценка на правото на подпомагане с:

  • еднократна социална помощ в размер до 375 лв.;
  • еднократна социална помощ за издаване на лична карта;
  • месечна социална помощ;
  • целева помощ за отопление (период на подаване от 1 юли до 31 октомври)

  Важно е да знаете! 

  Ако сте безработен в 3-месечен срок от издаване на разрешението за пребиваване в България трябва да се регистрирате в Дирекция "Бюро по труда".

  Не се изисква регистрация в дирекция „Бюро по труда”:

  • за бременни жени след 3-я месец;
  • за майки на деца до 3-годишна възраст;
  • за лице с трайно увреждане;
  • ако полагате грижи за тежкоболен член на семейството.

  АКО ИМАТЕ ПРАВО НА МЕСЕЧНА СОЦИАЛНА ПОМОЩ задължително трябва да отработвате по 4 часа обществено полезен труд за период от 14 дни всеки месец.

  Ако сте лице с трайно увреждане трябва степента на трайно намалена работоспособност или видът и степента на увреждане да са определени по реда на действащото законодателство в Република България.

  Социални услуги

  Достъп до социални услуги:

  В дирекция "Социално подпомагане", при желание от Ваша страна, може да подадете заявление за ползване на социални услуги. В Дирекциите ще Ви бъде предоставена пълна информация за видовете подходящи социални услуги, реда и условията за ползването им.

  Лицата без гражданство и лицата, търсещи закрила, както и бездомните лица и лицата, които поради здравословни и/или психични проблеми не могат по обективни причини да удостоверят настоящ адрес, се насочват от ДСП по мястото на пребиваването им.

  Важно е да знаете!

  В случай, че заявите желание за ползване на социални услуги, следва:

  • Да подадете заявление в Дирекция "Социално подпомагане" по местопребиваване.
  • Своевременно ще Ви бъде изготвена Предварителна оценка на потребностите, с цел насочване към социална услуга.

  Социалните услуги ще Ви осигурят:

  • временен подслон;
  • информиране и консултиране;
  • застъпничество и посредничество;
  • терапия и рехабилитация;
  • дневна и резидентна грижа.

  Подходящи социални услуги по смисъла на българското законодателство, в които ще получите подкрепа са Кризисни центрове, Дневни центрове, Центрове за социална рехабилитация и интеграция, Ценрове за обществена подкрепа, Звено «Майка и бебе» и Домове за възрастни хора.

  За отпускане на еднократна социална помощ за задоволяване на инцидентно възникнали потребности, която е в размер до 375 лв. се подава заявление-декларация по образецhttps://asp.government.bg/bg/deynosti/sotsialno-podpomagane/sotsialni-pomoshti в дирекция „Социално подпомагане” (ДСП) по настоящ адрес или местопребиваване на лицето.

  Адресите и телефоните на ДСП в страната може да намерите тук: https://asp.government.bg/bg/kontakti/teritorialni-strukturi.

  Заявлението-декларация се попълва на български език, като в него се посочва желаният начин за изплащане на помощта - касово чрез лицензиран пощенски оператор или безкасово, с посочена лична платежна сметка в българска банка.

  Към заявлението се представят за справка следните документи:

  • „Регистрационна карта на чужденец, на когото е предоставена временна закрила“;
  • документ за самоличност от Украйна;
  • „Адресна карта на чужденец”, издадена от дирекция „Миграция” към РУ на МВР или хотела, в който се настанява лицето.

  До 20 дни от подаването на заявлението се извършва социална анкета и в зависимост от констатираните обстоятелства в 7-дневен срок се издава заповед за отпускане или отказ за отпускане на помощта.
  Изплащането на отпусната социална помощ се извършва до края на месеца, следващ месеца на подаване на заявлението-декларация съгласно избраният от лицето начин.

  Закрила на детето

  С кого можете да се свържете:

  • Отдел „Закрила на детето” в дирекция „Социално подпомагане”.
  • Национална телефона линия за деца 116 111 - подаване на сигнали, консултации и подкрепа

  Важно е да знаете!

  Отдел „Закрила на детето” в дирекция „Социално подпомагане”:

  • Организира незабавна помощ на деца, изпаднали в бедствена ситуация, вкл. консултации и социална подкрепа;
  • Насочва към консултативни услуги за психологическа и педагогическа подкрепа за деца и семейства и към организации, предоставящи правна помощ по случаи на деца;
  • Настаняване в семейство на роднини и близки;
  • Настаняване в приемно семейство;
  • Настаняване в социална услуга за резидентна грижа.

  Получете хуманитарна помощ

  Намерете места в България, където можете да получите дрехи, храна, подкрепа, хуманитарна помощ, информация, правна подкрепа, образование, информация за евакуация и др.

  Сравнете обяви