• 02 / 905 - 5555 +380 / 322 - 465 - 075 Търсене
 • Вашите резултати от търсенето

  Образование

  Министерството на образованието и науката (МОН) приема заявления от украинци за записване в училище

  Регионалните образователни отдели на страната приемат заявления от украинци, които търсят или получават международна или временна закрила, които искат да запишат децата си в детска градина или училище. В зависимост от възрастта, завършения до момента клас, местоположението и желанието на родителите, децата и учениците бежанци се насочват към конкретно учебно заведение. Целта е тази подготвителна работа да приключи възможно най-скоро, за да могат бежанците да се включат в обучението веднага след като получат официален правен статут в България.

  Училище

  Децата на родители с двойно гражданство могат да бъдат приети в детска градина или училище, без да се преминава през процедурите за бежанците, които имат само украински паспорт.

  На сайта на МОН е публикуван образец на заявление (изтеглете тук), които родителите от Украйна трябва да попълнят и подадат в RDE. В него трябва да посочат майчиния език на детето, дали говори донякъде български или други европейски езици, къде и кой клас е завършило в страната си. Консултации можете да получите на Горещата линия на Министерството на образованието и науката 0800 16 111.

   

  Във всеки регионален образователен център има обучени експерти, които имат опит в приема и обучението на деца, търсещи или получаващи международна или временна закрила. Механизъм за приемане на деца бежанци в българската образователна система съществува от 2015 г. Създаден е във връзка с бежанци от войната в Сирия.

  Информация относно процедурата за приемане и обучение на деца и ученици в предучилищна и училищна възраст от Украйна в български държавни и общински детски градини и училища:

  1. Заявления за приемане и обучение на деца и ученици в предучилищна и училищна възраст от Украйна за обучение в български държавни и общински детски градини и училища се подават в 28-те регионални управления на образованието (РУО) в областните градове в страната.

  2. Заявленията се приемат на място в РУО или на електронен адрес, посочен на сайта на РУО, на който родителят/настойникът/попечителят/представителят на детето или ученика може да подава заявление за приемане в държавните и в общинските детски градини и училища и по електронен път.

  3. На видно място на сайта на РУО са оповестени:
   - образецът на заявлението от родителя настойника/попечителя/представителя на детето или ученика (Приложение);
   – телефон на експерт от РУО, владеещ английски и/или руски език, за предоставяне на допълнителна информация при необходимост във връзка с приемането и обучението на децата и учениците в държавните и в общинските детски градини и училища.

  4. Насочването на деца и ученици в предучилищна и училищна възраст от Украйна за приемане и обучение в държавните и в общинските детски градини и училища се осъществява след:
   – предоставен статут за закрила;

   – предоставен личен номер на чужденец (ЛНЧ) на детето или ученика, вписан в регистрационна карта на родител/настойник/попечител/представител на детето или ученика, ако детето или ученикът са под 14-годишна възраст, съответно вписан в самостоятелна регистрационна карта – над 14-годишна възраст.

  5. Записването на деца и ученици в предучилищна и училищна възраст от Украйна за обучение в държавните и в общинските детски градини и училища може да се извърши след:
   – насочване от началника на РУО на детето или ученика за приемане и обучение в съответната детска градини или училище;

   – представен в детската градина или училището медицински документ на детето или ученика съгласно изисквания на Министерството на здравеопазването;
   – провеждане на събеседване и насочване на детето или ученика в определена подготвителна група на задължителното предучилищно образование или в определен клас на училищното образование, когато детето или ученикът не притежава документ за завършен клас, етап или степен на образование, съгласно разпоредбите на Наредба № 3 от 06.04.2017 г. за условията и реда за приемане и обучение на лицата, търсещи или получили международна закрила (обн., ДВ, бр. 32 от 21.04.2017 г.).

  6. След записване на детето или ученика в определена група на детската градина или определен клас на училището директорът осигурява:
   – допълнително обучение по български език като чужд;
   – психологическа подкрепа при необходимост, както и други дейности за обща подкрепа за личностно развитие, на децата и учениците, които се обучават в съответната детска градина или училище;

   – допълнителна подкрепа за личностно развитие при необходимост на децата и учениците, които се обучават в съответната детска градина или училище, включително ресурсно подпомагане на деца и ученици със специални образователни потребности.

  За извършване на оценка на индивидуалните потребности на децата и учениците и за предоставяне на ресурсно подпомагане на деца и ученици със специални образователни потребности директорът на детската градина или училището може да потърси съдействие и от регионалните центрове за подкрепа на процеса на приобщаващото образование.

  Изтеглете  образец на заявлението за постъпване на деца и ученици, търсещи или получили международна или временна закрила, в българска детска градина или училище и координати на 28-те РУО.

  Документи

  Изтеглете образец на заявление за кандидатстване BG

  Изтеглете образец на заявление за кандидатстване UA

  Изтеглете образец на заявление за кандидатстване EN

  Признаване на завършен период на училищно образование

  Признаването е официално писмено потвърждение за съответствие на завършен период, клас, етап, завършено училищно образование и придобита професионална квалификация в училище в чужда държава или в училище от Европейската училищна система с тези в училищното образование в Република България. Признаването на документи, издадени от училища в чужди държави, е процедура, при която за признаване на I до VI клас документи се подават до директора на избраното училище, а за VII до XII клас – в най-близкото Регионално управление на образованието (РУО) .

  Документите за признаване на завършен клас, етап или степен са:

  1. Заявление по образец, утвърден със заповед на министъра на образованието и науката; 

  2.Документ за училищно образование и/или професионална квалификация;

  3. Документ, посочващ какви права дава документът по т. 2 за продължаващо образование, в случаите, когато това не е посочено в документа по т. 2;

  4. В случай, че лицето желае да продължи обучението си в първи или втори гимназиален етап в българско училище – справка за изучаваните предмети с броя часове и оценките, ако не са вписани в документа по т. 2;

  5.Превод на български език на документите по т. 2, 3 и 4 от заклет преводач;

  6. Документ за последния завършен клас в българско училище (ако има такъв) преди обучението в чуждестранно училище, когато лицето желае да признае класове от VIII до XII включително;

  7. Документ за платена държавна такса – за документи, подадени в РДЕ.

  Документите по т. 5 и 7 се представят в оригинал, а документите по т. 2, 3, 4 и 6 – в оригинал или копие, заверено от нотариус или от училището, издало документа.

  Признаването се извършва с цел:

  • достъп до образование в системата на предучилищното и училищното образование;
  • достъп до професионално обучение;
  • достъп до образование в системата на висшето образование;
  • улесняване на достъпа до пазара на труда.

  Документите т. 2, 3 и 4 се легализират, превеждат и заверяват в съответствие с Конвенцията за премахване на изискването за легализация на чуждестранни публични актове, с подписаните договори между Република България и страната, в която са издадени или от Правилника за узаконяването. , заверки и преводи на документи и други книжа, утвърдени с Постановление № 184 на Министерския съвет от 1958 г. (ДВ, бр. 73 от 1958 г.), с изключение на документи, издадени от училище в системата на европейските училища, които не са са легализирани, както и за лица, желаещи да признаят класове I до IV включително.

  Изключения: Документи на лица, търсещи или получаващи международна закрила, не могат да бъдат легализирани и заверени.

  Признаване на дипломи за висше образование, получени в чуждестранни университети

  Признание на висшето образование , придобито в чуждестранни висши училища, включително и във висши училища в Украйна, се извършва от различни компетентни органи в зависимост от целите на исканото признаване. 

  За продължаващо образование в България след завършен период на обучение или придобита степен на висше образование, повишаване на квалификацията или кандидатстване за докторантура компетентният орган за признаване на чуждата диплома е ректорът на избраното за тази цел акредитирано българско висше училище.

  Националният център за информация и документация (НАЦИД) към Министерството на образованието и науката организира процедурата по академично признаване на образователно-квалификационните степени „бакалавър“ и „магистър“, както и на образователната и научна степен „доктор“ с цел облекчаване достъпа до пазара на труда по нерегулирани професии.

  Необходимите документи са диплома на висшето образование и на приложение към него. Те не се нуждаят от заверки от Украйна, но трябва да бъде придружено от a легализиран превод на български език. Подписът на преводача се нуждае само от нотариална заверка. Повече информация за самата процедура за академично признаване можете да намерите на уебсайта на NACID: https://nacid.bg/.

  За упражняването на регулирана професия в България е необходимо признаване от съответния компетентен орган. Примери за регулирани професии от сектор здравеопазване са: лекар, лекар по дентална медицина, акушерка, медицинска сестра, рехабилитатор и др.; от сектор морски транспорт са: корабоводител, корабен механик, корабен електротехник и др. Пълният списък на регулираните професии в България по категории, както и контактите на компетентните органи за всяка професия могат да бъдат намерени на сайта на НАЦИД: http://professio.nacid.bg/?id=32.

  Регионални управления на образованието

  Тук ще намерите информация за Регионалните управления на образованието в България – адреси, телефони, имейли и др. – https://ukraine.gov.bg/regional-departments-of-education/ 

  Преподаване на български език

  ВКБООН: Учебни помагала по български език за бежанци за нивата А1, А2 и Б1, включително с аудиофайлове: разберете повече тук

  Каритас София: Интерактивни материали за изучаване на български език: разберете повече тук

  Допълнителна информация и учебни материали

  От „Образование без раници“ иска да бъде в полза на бягащите от войната украински деца и семейства, както и на всички доброволци и учители в България, които ще помагат за продължаване на образователния процес на децата бежанци. За целта събраха по-долу и ще обявяват периодично информация за свободни обучителни онлайн ресурси, които да подпомогнат децата да продължат да учат и да усещат радостта от знанието, въпреки че са далеч от своите училища, съученици и учители, далеч от своята родина.

  В допълнение към украинския, те са подбрали ресурси на руски, български и английски, които са популярни езици сред повечето хора в Украйна и също могат да бъдат полезни.

  Тази статия с ресурси е доразвита в рамките на Общността на застъпниците на Khan Academy в Европа – научете повече тук

  – All-Ukrainian online school  – Видео уроци, тестове и задачи за ученици от 5-11 клас YouTube канал. 18 основни предмета са достъпни онлайн: украинска литература, украински език, биология, екология, география, световна история, история на Украйна, математика, алгебра, основи на математическия анализ, геометрия, изкуство, основи на правото, наука, физика , химия, английска и чуждестранна литература. Има мобилно приложение.

  – Украинска онлайн програма за обучение за ученици от 1-11 клас по дни и часове и техният YouTube канал.

  – Учене без граници - образователен проект за ученици от 5. до 11. клас по украинската телевизия

  Академия Хан на украински – в неговата олекотена версия, все още в ранен стадий на разработка и свързана с нея YouTube канал който има допълнителни видеоклипове

  украински учебници (Електронни версии на учебници) за 1-11 клас, речници и педагогически материали (достъпни за разглеждане в pdf формат и изтегляне)

  Колибри/Равенство в ученето съдържание, което може да се използва и офлайн: Blockly 2 игри и За COVID-19: Мий герой – це ти (Ти си моят герой)
  Книги за четене за 6-ти клас (Читание книга за 6 клас) от StoryWeaver: Прями та хвилястиГолу – коло , Коли Ємма пишла до училище

  – В YouTube канал на Янко Гортало – образователни видеоклипове, песни, стихотворения

  Украински материали за 5-11 клас с автори Марта Радева и Андрий Будугай. Благодарим на авторите за разрешението за споделяне и безплатно използване!

  YouTube канали за дистанционно обучение of Zhytomyr Regional Council на Житомирски Областен Лицей

  Аудио приказки на украински – инициатива на FOX book café благодаря на Деси Алексиева, Оля Сорока и Петко Славов.

  Украински учебници по математика

  Украйна – сайт с много връзки и ресурси на украински език

  Език – ДНК на нацията – проект на група украинци, запалени по украинския език и култура

  Учебна – работни листове по математика, четене и писане

  Казкар – народни приказки и легенди, аудиозаписи и карикатури на украински език

  З любов'ю до дітей – Дитячі пісні – YouTube канал с песни

  YouTube канал Маша и мечката на украински

  Детски книги на украински

  Приложение за аудио приказки на украински

  Платформата Прометей предлага безплатни курсове за ученици в последната година на гимназията

  Приложението Znoonline предлага подготовка за национален външен изпит “ЗНО” и може да се използва за основна проверка. Има определен период, в който приложението може да се използва безплатно.

  Аудиокниги на украински – благодаря на Inna Rakhmistriuk за предоставения достъп

  Детски образователни инструменти в Украйна

  Безплатни образователни ресурси на украински език – списък на източниците, събрани от литовски колеги

  Меридиан Дистанционен Лицей – платформа за обучение за ученици от 8 до 11 клас, има безплатен раздел

  Портал "Заедно с Украйна" – оказва подкрепа на разселени лица от Украйна, които вече са в България или планират да пристигнат в страната, с намиране на жилище и работа, осигуряване на дневни грижи за деца, посрещане на образователни нужди и други форми на помощ. Има езикови версии на украински, български и английски.

  Детски филми на украински

  Пуснат в понеделник, 7 март 2022 г., безплатно на платформата https://modern-school.online (благодаря на Светлана Горанова, основател на „Забавна математика“, и нейната племенница от Киев за информация). Ще има различни задачи, децата могат сами да решават задачите и да получават оценки. Участва без никакви формалности. Всичко, от което се нуждаете, е лаптоп, таблет или телефон, достъп до интернет и регистрация на: https://bit.ly/3C4aztu. След регистрация всеки ще получи имейл с информация за учебния процес.

  Академия Хан на български език (регистрацията е желателна, но не е задължителна), както и свързаните YouTube канал Академия Хан Българска

  Библиотека на Министерството на образованието и наука с безплатни образователни ресурси

  Статия с безплатни образователни приложения и платформи за дистанционно обучение

  – Безплатно съдържание на Издателство Просвета (изисква се регистрация)

  – Безплатно съдържание на Издателство Клет (изисква се регистрация)

  Азбучен буквар и ресурси за деца билингви на български език по проект „Разбираш ли езика на училището” за обучение и подкрепа на ученици с различни родни езици от български, Фондация „Заедно в час”, „Международна асоциация EdukArt” и „Тръст за социална алтернатива”

  Jump Math – ръководства за учители, материали за обучение по математика, подходящи за работа с украински деца (благодарение на Института за прогресивно образование / Jump Math България)

  Учебник по български език за чуждестранни студенти

  Наръчници и материали с акцент върху интернет безопасността и дигиталната медийна грамотност на децата – от Национален център за безопасен интернет. Подходящи са за учители, родители и млади хора

  Планове за уроци за развитие на дигитална медийна грамотност по българската национална учебна програма, разработена от учители – по различни предмети от 1. до 12. клас

  Академия Хан (за студенти и всички желаещи да учат)

  Khan Academy Kids – образователно приложение за най-малките деца, разнообразие от образователни игри, песни и електронни книги на английски, но лесно и интуитивно за използване от деца от всякакъв произход и с различни майчини езици, стимулиращо изучаването на английски (за мобилни устройства)

  Списък на ЮНЕСКО с различни решения за дистанционно обучение, предоставени във връзка с пандемията

  – Образователни платформи и ресурси онлайн:
  NOVA Labs и техния канал в YouTube NOVA PBS Официален
  Smarthistory и техния YouTube канал Smarthistory
  YouTube канал Американски музей по естествена история
  ГОЛЯМ ИСТОРИЧЕСКИ ПРОЕКТ YouTube канал
  LabXchange и техния YouTube канал

  Coursera за бежанци (Курсера за бежанци – за организации, работещи по темата), Coursera за Campus (в момента безплатно за всички украински университети и техните студенти)

  Ресурси за хора, засегнати от конфликта в Украйна Ресурси за хора, засегнати от конфликта в Украйна – списък с ресурси на Глобалната коалиция за езикови права за достъп до езикова поддръжка.

  Академия за образование на бежанци – мрежа за онлайн обучение и общност от практики, предназначена да подпомага преподавателите, работещи с бежанци

  • София: Столична градска библиотека –

  Във фонда на фонда няма книги и издания за деца на украински език Столична градска библиотека. Книги и ресурси на руски можете да намерите на Руски център на Столична градска библиотека.

  • Бургас: Общинска библиотека „Пейо Яворов”

  Библиотеката има някои издания на украински, както и много на руски. Те също така планират събития за деца онлайн и офлайн, които ще бъдат подходящи.

  • Варна: Варненска библиотека

  Варненската библиотека има около 90 украински заглавия, но сред тях няма детски книжки на украински. Детският отдел разполага с книги на руски език и занимания с деца.
  Детски и гимназиален комплекс: Жечка Кираджиева – началник катедра
  бул. Осми Приморски полк 110, 9000 Варна
  телефон 052643886, srd@libvar.bg

  • Пловдив: Библиотека Иван Вазов

  Детският отдел има издания на руски език: книги с приказки от руски автори; руски народни приказки; приказки от световна класика за деца;
  Азбучни буквари и учебници за деца от различни възрасти. Няма издания на украински.
  За контакти: тел.: 032/622043, nbivdet@libplovdiv.com

  • Хасково: Библиотека „Христо Смирненски“.

  Регионалната библиотека в Хасково разполага с детски книги на руски език и се провеждат занятия с деца.
  За контакти: Анна Щилянова – директор
  Хасково, пл. Свобода 19
  тел.: 038 622 168; 0879140322
  електронна поща: dir_lib_hs@abv.bg

  • Стара Загора: Регионална библиотека „Захарий Княжески“.

  Няма публикации на украински език в библиотеки колекция.
  Книги, други ресурси и услуги на руски език могат да се използват в Руски библиотечен център.
  бюлетин за книгите, налични в Руския център.
  бюлетин от наличните дискове в Руския център.
  За контакти: Надежда Груева – директор
  Стара Загора, бул. Руски 44
  тел. +359 42 648131; 0888642151
  електронна поща: lib@libsz.org

  Свързани новини

  Кандидатстване на украински граждани в български висши училища

  Ukrainian student candidates who meet the conditions for applying under PMS No. 103/1993 – they apply according to the general order of the decree. Up …

  Прочетете още

  За да придобият право да упражняват професията си в България, граждани на Украйна, придобили професионална квалификация „лекар” или „медицинска сестра” в...

  In order to acquire the right to practice your profession of “doctor” or “nurse” acquired in Ukraine in Bulgaria, you must go through the following …

  Прочетете още

  Безплатни курсове по български език и детски центрове

  Детски центрове 📍София Фондация „За доброто” и „Шалом” Целодневна грижа 8:30 – 17:00 ч. Адрес: бул. “Александар Стамболийски” 50 Записване тук Фондация “За Доброто”, “Заедно в …

  Прочетете още

  Учениците от Украйна ще имат допълнителни онлайн уроци

  Учениците от Украйна, записани в български училища, вече могат да получават допълнително обучение както по български като чужд език, така и по отделни предмети. Това ще …

  Прочетете още

  Електронна класна стая за украински деца

  Платформата “е-просвета” стартира украинска “класна стая”, специално създадена за деца от Украйна. Към днешна дата над 160 електронно четими версии на учебници до...

  Прочетете още

  Деца ще помагат на деца в дарителската кампания на МОН за Украйна

  В продължение на седмица българските ученици ще събират дарения за свои връстници в българските неделни училища в Украйна. Дарителската кампания на Министерството на образованието...

  Прочетете още

  Министерството на образованието и науката (МОН) приема заявления от украинци за записване в училище

  Регионалните образователни отдели на страната приемат молби от украинци, които търсят или получават международна закрила, които искат да запишат децата си в детска градина или училище. В зависимост от…

  Прочетете още

  Безплатни курсове по български език

  Сравнете обяви