• ГОРЕЩА ЛИНИЯ  02 / 905 - 5555 +380/322-465-075 Търсене
 • Вашите резултати от търсенето

  Шуменска област

  Шуменска област

  Шумен е основан преди 3200 години, развивайки се като средище на духовна и материална култура – тракийска, римска, византийска. В близост се намират първите две столици на Българската държава – Плиска и Велики Преслав.

  Шумен е побратимен с Херсон, Украйна.

  Област Шумен е разположена в централната част на Североизточна България и заема 3,05 % от територията на страната. Състои се от 10 общини (Велики Преслав, Венец, Върбица, Каолиново, Каспичан, Никола Козлево, Нови пазар, Смядово, Хитрино, Шумен) и 151 населени места, от които 8 града и 143 села. Населението е над 180 хиляди души.

  През територията й преминава изявената транспортна ос Русе-Варна, която се разглежда като алтернативен сектор на Общоевропейския транспортен коридор №7. Сухоземната отсечка между р. Дунав и Черно море дава бърза връзка между транспортната магистрала “Рейн – Майн – Дунав” (Пристанище Русе), Общоевропейския транспортен коридор /ОЕТК/ №8 (Пристанище Варна), Кавказките страни – страните от Централна Азия, Иран и Средния Изток.

  0
  Училища
  0
  Детски градини
  0
  Болници

  Образование и грижа за децата

  15 самостоятелни детски ясли и 102 детски градини функционират в областта.

  75 са основните и средните училища за общообразователна или профилирана подготовка в средния курс. Сред застъпените специалности са химични технологии и дизайн, техническа гимназия и гимназия по селско стопанство, техникум по електроника, комуникация и транспорт.

  Шуменският университет „Епископ Константин Преславски“ има в историята си многовековни културно - просветни традиции. Наследник е на Преславската книжовна школа и носи името на епископ Константин Преславски - един от най - образованите и най - талантливите преки ученици на Кирил и Методий. През 1879 година е открит първият педагогически курс, който през 1919 година се преобразува в Педагогически институт за прогимназиални учители. През 1964 година става Факултет - филиал на Софийския университет, на чиято база през 1971 година е открит Висшият педагогически институт, който от 1995 година прераства в Шуменски университет. Днес неговите специалности обхващат универсума на висшето образование, състоящ се от хуманитарни, природни, математически, педагогически и технически науки.

  Структурата на университета включва пет факултета в град Шумен, един Колеж в град Добрич и един Департамент в град Варна. В Шуменския университет се обучават в редовна, задочна и дистанционна форма над 7000 студенти във Факултета по хуманитарни науки, Факултета по математика и информатика, Факултета по природни науки, Педагогическия факултет, Факултета по технически науки и в Колежа. В съответствие с държавните нормативни документи обучението се осъществява по учебни планове и програми за образователно -квалификационните степени професионален бакалавър, бакалавър и магистър, както и за образователно - научната степен доктор. Чрез Департамента за информация и повишаване квалификацията на учителите и чрез Центъра за следдипломно обучение и квалификация са създадени необходимите условия за преквалификация и повишаване квалификацията на специалисти, завършили колеж, на лица с полувисше и с висше образование.

  Медицина

  14 са многопрофилните или специализирани болници, клиниките и медицинските центрове на територията на областта, плюс Център за спешна медицинска помощ.

  Промишленост и работни места

  В стопанската структура са застъпени търговията и ремонт на автомобили и битова техника, преработваща индустрия, селско и горско стопанство, строителство, транспорт и съобщения.

  Добри са естествените ресурси за развитие на селското стопанство – наличие на плодородна земеделска земя (77,7% използваемост от обработваемата земеделска земя), което създава възможности за използване на продукция, произведена в общината като суровина за хранително-вкусовата промишленост. Естествените ресурси са предпоставка за развитие на зърнопроизводство, лозарство, захарно цвекло, животновъдство (свиневъдство и птицевъдство).

  На територията на община Шумен се намират единствените в България научни институти, работещи по проблемите на свиневъдството, коневъдството, биволовъдството и захарното цвекло. “Кабиюк” ЕАД е една от най-големите фирми в аграрния сектор в общината. Добри резултати са постигнати в зърнопроизводството и животновъдството. В своята стратегия фирмата залага на иновации – въвеждане на нови продукти /нови култури/ – биохумус и лавандулов разсад. Основната цел в животновъдството е поддържане на генофонда на коне, свине и овце. “Шумен лес” е друга голяма фирма в отрасъла, която се занимава с дърводобив, залесяване, отглеждане на млади насаждения, производство на залесителен материал, международен ловен туризъм и хотелиерство.

  Средната заплата в областта е 1500 лева, трудовата борса предлага работни места промишлеността, търговията и услугите.

  Културно и историческо наследство

  В богатата с културното си наследство област Шумен ще е интересно да посетите някоя от забележителностите:

  • Монументалният комплекс „Създателите на българската държава“, известен също като „1300 години България“, е архитектурен комплекс, посветен на 1300-годишнината от създаването на българската държава, пресъздаващ историята на Първото българско царство от Аспарух до Симеон;
  • Природен парк „Шуменско плато“ - природните дадености на парка и непосредствената близост до града го правят предпочитано място за отдих, спорт и туризъм;
  • Културно-историческият паметник „Мадарският конник“ в с. Мадара, община Шумен е единственият в Европа монументален каменен релеф от VIII в., който е от световно значение и е включен в Листата на световното културно наследство, което е под егидата на ЮНЕСКО;
  • Историко-археологическият резерват „Шуменска крепост“ се намира в Шуменското плато. Към него функционира и музей. Крепостта е сред най-добре проучените археологически паметници в България;
  • Националният историко-археологически резерват „Плиска“ притежава забележителна архитектура, която е съчетание от тракийски, славянски и прабългарски мотиви. Добре запазените руини свидетелстват за някогашната слава и величие на древната българска столица Плиска;
  • Томбул джамия е най-голямата джамия на територията на България и втората по големина на Балканския полуостров.

  Богатото културно-историческо и природно наследство в областта е сериозна предпоставка за развитието на алтернативни форми за туризъм. Историческите паметници с категория „национално значение” са 20, но Националният археологически резерват „Мадара" е с 22 отделни обекта; Националният археологически резерват “Плиска” /Абоба/ е с 53 подобекта; Всички разкопани и неразкопани църкви в и около Преслав Двореца на цар Симеон и крепостите му; Църквата на Симеон в устието на р.Тича и всички разкопани и неразкопани църкви във „Вътрешния и Външния град" – 38 подобекта; с.Цар Крум - Омуртаговия мост стария и новия. Омуртагов мост- 8. Всички тези паметници са част от маршрута „Стари столици”.

  Интересна и с голям потенциал забележителност е и конната база “Кабиюк” -истинския град на конете с единствения на Балканите Музей на коня.

  Екологичният туризъм е свързан с възможностите за посещение на интересните защитени територии и наблюдение на рядка флора и фауна- природните територии – Природен парк „Шуменско плато”, резерватите – „Буката”, „Патлейна”, „Дервиша”, „Моминград” , „Могилата” , „Марешка могила”, „Мадарски скален венец”.

  Настаняване

  Средната цена за наемане на жилище на месец е 350 лева.

  Важни контакти

  Бюро по труда Шумен – Официален сайт | Агенция по заетостта (government.bg)

  Регионално управление на образованието - РУО - град Шумен (ruo-shumen.bg)

  Намерете повече информация

  Вижте всички региони

  Сравнете обяви