• ГОРЕЩА ЛИНИЯ  02 / 905 - 5555 +380/322-465-075 Търсене
 • Вашите резултати от търсенето

  Инженер,Електрообзавеждане

  Пълен работен ден
  Ползи - Постоянен трудов договор; Работа в утвърдена фирма; Екип от доказани специалисти; Заплащането се договаря в зависимост от квалификацията на конкретния кандидат.
  Вид договор - Постоянен трудов договор
  Работни часове - 09:00 - 17:30
  Тип работа - офис
  Брой служители - 1-2

  уебсайт - ТРАНСГЕО

  -

  От своето създаване през 1992 г. и до сега ТРАНСГЕО ООД работи за подобряване на железопътната инфраструктура в съответствие с актуалните изисквания към модерните железници. В екипа на дружеството работят висококвалифицирани специалисти, като извършваните дейности са в три основни направления:

  – Инвестиционно проектиране и консултантска дейност в железопътната инфраструктура;

  – Услуги в областта на геодезията и кадастъра;

  – Строителен надзор и оценка на съответствието в инвестиционните проекти.

   

  Изисквания и умения:

  висше образование (ОКС „Магистър“) – Електроенергетика и електрообзавеждане, Електротехника;
  минимален трудов стаж в областта на Електрификация в транспорта, Електроенергетика и Електротехника – 5 год.;
  умение за работа с PC: отлично познаване и работа с MS Windows, MS Office, AutoCAD;
  умение да взема самостоятелни проектантски решения;
  мотивация за работа, проява на отговорност и спазване на сроковете, отлични комуникативни умения, организираност, самоинициатива, умение за работа в екип;
  пълна проектантска правоспособност съгласно ЗКАИИП е предимство;
  свидетелство за управление на МПС е предимство;
  езикови познания – английски език или немски език е предимство.
  Задължения

  участва в проучванията и проектирането във всички фази на инвестиционния проект по част „Електрическа (електроснабдяване, електрообзавеждане и електрически инсталации)”;
  обосновава взетите проектни решения. Следи за сроковете на изпълнение на съответния етап;
  следи и внедрява в проектните технически новости, съобразени с конкретните възможности за практическото им изпълнение;
  познава и прилага действащата нормативна уредба, отнасяща се до проектирането на част „Електрическа ”;
  познава материалите и детайлите и техните цени и предлага при необходимост замени.
  извършва взаимно съгласуване на проектните решения с останалите специалисти по части, участващи в проектирането;
  изготвя количествено-стойностни сметки;
  удостоверява извършването на крайния преглед на проекта с подпис върху него. Проектантът с пълна проектантска правоспособност удостоверява извършването на краен преглед с подпис и личен печат върху проекта;
  защитава подготвената от него част на проекта пред специализиран експертен технически съвет при приемането на проектните решения;
  участва в периодичен и постоянен авторски надзор при изпълнение на строителството, като контролира качественото изпълнение на строителните и монтажните работи и при констатирани отклонения от проекта взема отношение съгласно нормативните актове.

  За да кандидатствате за тази работа, изпратете имейл с вашите данни на office@transgeo-bg.com

  Сравнете обяви