• HOTLINE  02 / 905 - 5555 +380/322-465-075 Search
 • Your search results

  Информация относно отпускане на целева помощ за отопление на украински бежанци, с предоставена временна закрила

  Posted by Bulgaria for Ukraine on October 7, 2022
  0

  Чужденците с разрешение за дългосрочно или постоянно пребиваване в Република България, чужденците, на които е предоставено убежище, статут на бежанец или хуманитарен статут, и чужденците, ползващи се от временна закрила, и лицата, за които това е предвидено в международен договор, по който Република България е страна, имат право на социални помощи, в това число и  на целева помощ за отопление, съгласно Наредба № РД 07-5/2008 г. на министъра на труда и социалната политика, ако отговарят на условията за отпускане на този вид помощ.

  Лицата, ползващи се с временна закрила се подпомагат с целеви помощи за отопление по общия ред, ако са изпълнени всички нормативно регламентирани условия в Наредба № РД 07-5 от 16.05.2008 г. на министъра на труда и социалната политика (Наредбата).

                  Съгласно чл. 2, ал. 1 от Наредбата право на целева помощ за отопление имат лица и семейства, чийто средномесечен доход за предходните 6 месеца, преди месеца на подаване на заявлението-декларация, е по-нисък или равен от индивидуално определен диференциран доход за отопление (ДДО) и отговарят на условията по чл. 10 и 11 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане (ППЗСП).

                  Диференцираният доход за отопление е индивидуалната граница за достъп до целева помощ за отопление за всяко лице съобразно възрастта, семейното положение, здравословното състояние и наличието/липсата на съжителство.

  Помощта се отпуска, ако лицата или семействата отговарят на допълнителните условия, регламентирани в чл. 10 от ППЗСП, а именно:

  – да не са регистрирани като еднолични търговци и да не са собственици на капитала на търговско дружество;

  – да нямат вземания, влогове, дялови участия и ценни книжа, чиято обща стойност за отделното лице или за всеки един от членовете на семейството да надхвърля 500 лв., с изключение на боновете или акциите от масовата приватизация;

  – да не притежават движима и недвижима собственост и/или идеални части от нея,  която може да бъде източник на доходи, с изключение на вещите, които служат за обичайно потребление на лицето или семейството;

  – да нямат сключен договор за предоставяне на собственост срещу задължение за издръжка и/или гледане; това изискване не се прилага в случаите, когато поелите задължения за издръжка и/или гледане са учащи се, безработни, в нетрудоспособна възраст или хора с увреждания;

  – да не са прехвърляли жилищен, вилен, селскостопански или горски имот и/или идеални части от тях срещу заплащане през последните 5 години;

  – да не са прехвърляли чрез договор за дарение собствеността върху жилищен, вилен, селскостопански или горски имот и/или идеални части от тях през последните 5 години и други.

                  Заявления-декларации за отпускане на целева помощ за отопление за отоплителен сезон 2022/2023 г. се подават в дирекция „Социално подпомагане“ (ДСП) по настоящ адрес на лицето, в периода от 01.07.2022 г. до 31.10.2022 г. В 20-дневен срок от подаването на заявлението се извършва социална анкета чрез посещение на настоящия адрес, при която се установяват факти и обстоятелства, имащи отношение към правото на подпомагане на заявителя и неговото семейство. В зависимост от констатациите от социалната анкета се изготвя социален доклад и в 7-дневен срок от изготвянето му директорът на ДСП или упълномощено от него длъжностно лице издава заповед за отпускане или отказ за отпускане на помощта. 

  Заявленията-декларации за отпускане на целева помощ за отопление могат да се подават на място в ДСП или в специално организирани за целта приемни, чрез Системата за сигурно електронно връчване, подписани с персонален идентификационен код на Националния осигурителен институт или с квалифициран електронен подпис, чрез лицензиран пощенски оператор, както и на електронните адреси на ДСП.

  Compare Listings